SENSORYKA - DOTYK ZDROWIA !

Cennik terapii

7
Lp. Rodzaj terapii Czas Cena
1 Diagnoza rozwoju SI (diagnoza integracji sensorycznej) możliwa również ON-LINE 2-3 spotkania 300 zł
2 Terapia Integracji Sensorycznej (SI) ok. 50 min. 90 zł
3 Diagnoza logopedyczna 50-60 min. 100 zł
4 Logopeda – terapia dzieci młodsze - ok. 35 min. 80 zł
5 Logopeda – terapia dzieci starsze - ok. 45 min. 85 zł
6 Diagnoza grafomotoryczna (do terapii ręki) 60 min. 150 zł
7 Terapia ręki 50 min. 90 zł
8 Konsultacja fizjoterapeuty 60 min. 100 zł
9 Zajęcia indywidualne z fizjoterapeutą 50 min. 100 zł
10 Terapia wg. koncepcji NDT BOBATH - pierwsze spotkanie 50 min. 125 zł
11 Terapia wg. koncepcji NDT BOBATH - kolejne spotkanie 50 min. 110 zł
12 Terapia pedagogiczna - z elementami Integracji Sensorycznej 50 min. 85 zł
13 Terapia pedagogiczna indywiudualna 50 min. 80 zł
14 Terapia pedagogiczna - grupowe (2 lub 3 dzieci) zajęcia korekcyjno kompensacyjne 50 min. 45 zł
15 Zajęcia grupowe - Trening Umiejętności Społecznych (TUS) 12 zajęć 600 zł
16 Konsultacja wybiórczości pokarmowej u dzieci I wizyta - 30 min. 50 zł
17 Konsultacja wybiórczości pokarmowej u dzieci I wizyta - 60 min. 100 zł
18 Konsultacja wybiórczości pokarmowej u dzieci kolejna wizyta - 60 min. 90 zł
19 Konsultacja psychologiczna 60 min. 100 zł
20 Psychoterapia 60 min. 120 zł
21 Terapia psychologiczna 60 min. 120 zł
22 Diagnoza psychologiczna: badanie psychologiczne + pisemny opis 2 spotkania po 60 min. 240 zł

Numer Konta: 90 2490 0005 0000 4500 3092 4977

Ważne !

Nieodwołanie wizyty przez Klienta, na co najmniej 12 godzin przed umówionym terminem będzie jednoznaczne z uznaniem wizyty i koniecznością uiszczenia opłaty.

 

 

REGULAMIN

OŚRODKA WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI ,,SENSORYKA” W KRAKOWIE

(ważny od dnia 1 stycznia 2021r.)

 1. Przed podjęciem terapii SI, terapii ręki lub innej terapii konieczne jest zdiagnozowanie dziecka.
 2. Terapeuci honorują diagnozy z innych ośrodków terapii integracji sensorycznej, o ile nie są one starsze niż 6 miesięcy.
 3. Rodzice/opiekunowie otrzymują wyniki diagnozy w formie pisemnej.
 4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się przekazać terapeucie niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka, jego rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej.
 5. W czasie terapii rodzice/opiekunowie przebywają poza salą zajęć, w uzasadnionych przypadkach mogą być obecni na zajęciach terapeutycznych.
 6. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 7. Podczas zajęć obowiązuje czysty strój sportowy. Dzieci ćwiczą na boso lub w skarpetkach, najlepiej antypoślizgowych.
 8. Każda sesja terapeutyczna trwa 50 minut. Rozmowa z rodzicami na temat dziecka odbywa się przed lub po sesji terapeutycznej.
 9. Efektywność terapii wymaga minimum 4 zajęć terapeutycznych w miesiącu.
 10. Najczęściej terapia SI trwa od 6 do 24 miesięcy terapeutycznych, a sesje odbywają się 1-2 razy w tygodniu, natomiast terapia ręki trwa ok. 9-12 miesięcy, terapia pedagogiczna od 12-24 miesięcy lub dłużej. Aby terapia była w pełni skuteczna muszą być spełnione określone warunki:
  • Rodzice współpracują z terapeutą;
  • Realizują wskazówki na podstawie indywidualnego programu terapeutycznego;
  • Spotkania terapeutyczne z dzieckiem odbywają się systematycznie.
 11. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przyprowadzenia oraz odbioru dziecka o ustalonej godzinie.
 12. Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie, ponieważ może to zaburzyć zaplanowany czas na kolejne zajęcia.
 13. Częste, powtarzające się nieobecności dziecka na zajęciach stanowią podstawę do przerwania terapii z powodu niekorzystnych rokowań dotyczących eliminacji zaburzenia.
 14. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 15. Terapeuta nie ma obowiązku przypominania o ustalonym terminie  terapii, której data i godzina  zostały wcześniej uzgodnione z rodzicem/opiekunem dziecka.
 16. Godziny otwarcia/ funkcjonowania ,, Sensoryki” oraz godziny pracy terapeutów mogą ulegać zmianie. Od poniedziałku do piątku za wyjątkiem środy zajęcia terapeutyczne odbywają się od 10.00 – 19.00 w soboty od 8.00 – 14.00.
 17. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych. „Sensoryka” udostępnia stosowne formularze do podpisu.

REGULACJA OPŁAT:

 1. Ośrodek wspierania rozwoju dzieci ,,Sensoryka” dopuszcza dwie formy opłaty za usługi: przelew na konto oraz wpłatę w formie gotówki bezpośrednio przed zajęciami.
 2. Opłaty za sesje terapeutyczne lub diagnozę należy dokonywać z góry, za każde (w tym samym dniu lub wcześniej, ewentualnie za miesiąc kalendarzowy, w którym dziecko będzie uczęszczało). Ze względów organizacyjnych, przyjmuje się za zasadę, że zajęcia z terapii integracji sensorycznej i fizjoterapii są rozliczane miesięczne w formie karnetów. Karnety są płatne z góry za cały miesiąc. Ilość planowanych zajęć na dany miesiąc dla dziecka wynika z kalendarza i uwag rodzica/opiekuna.
 3. Opłaty należny uiszczać na poniżej podane konto lub gotówką :

Nr konta:

  90 2490 0005 0000 4500 3092 4977

 1. Terminowa wplata jest gwarancją utrzymania terminu.
 2. Brak uiszczenia opłaty, zaległości stanowi podstawę do odmowy przyjęcia dziecka na diagnozę, zajęcia terapeutyczne, konsultacje.

 

ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

 1. O każdej nieobecności należy powiadomić najpóźniej 12 godzin przed ustaloną terapią.
 2. Rodzic/Opiekun ma prawo odwołać zajęcia (bez ponoszenia dodatkowych kosztów nie później niż 12 godzin przed umówionym terminem zajęć (osobiście, telefonicznie, poprzez SMSa lub e-mail skutecznie, za potwierdzeniem zwrotnym). Zajęcia odwołane można odrobić w innym terminie wyznaczonym przez terapeutę.
 3. Niepowiadomienie terapeuty o nieobecności lub powiadomienie o nieobecności z opóźnieniem, skutkuje utratą 100% opłaty za jedne zajęcia terapeutyczne oraz niemożliwością odrobienia zajęć w innym terminie.
 4. Zajęcia odwołane przez terapeutę można odrobić w dogodnym terminie lub zajęcia odbędą się w zastępstwie z inną osobą. W przypadku braku takiego terminu, opłata za następny miesiąc terapii zostanie pomniejszona o niewykorzystaną kwotę. W przypadku np. rezygnacji z zajęć z powodu nieobecności innego dziecka, terapeuta i Organizatorzy mogą powiadomić o konieczności przesunięcia zajęć na inną godzinę.
 5. Terapeuta ma prawo z przyczyn losowych odwołać zajęcia terapeutyczne dzień wcześniej i w tym samym dniu.
 6. Rodzic ma obowiązek zgłosić planowane nieobecności dziecka /np. planowane wyjazdy/ i uzgodnić w ,,Sensoryce” ewentualne przesunięcia zajęć na inny termin. W tym celu należy kontaktować się bezpośrednio z terapeutą prowadzącym lub ewentualnie z osobą zajmującą się organizacją zajęć.

 

 

CENNIK

Obowiązujące opłaty dotyczące diagnoz i zajęć terapeutycznych znajdują się na stronie internetowej Ośrodka wspierania rozwoju dzieci ,,Sensoryka” w Krakowie w zakładce Cennik:

 

https://sensoryka.net.pl

 

Wszelkie pytania proszę kierować pod email:

sensoryka.krakow@gmail.com

,,Sensoryka” zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu w dowolnym momencie, a następnie powiadomienie o tym klientów.